Комунальне некомерційне підприємство "Борзнянська міська лікарня" Борзнянської міської ради

Аналіз роботи служб та структурних підрозділів Борзнянської ЦРЛ за 2018 рік та завдання на 2019 рік

 

Головною метою державної політики в галузі охорони здоров’я в період реформування є забезпечення гарантованого надання медичної допомоги населенню району відповідно рівнів, удосконалення структури і функції медичних закладів, підвищення рівня кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги, раціонального використання наявних матеріальних ресурсів.

Саме на досягнення цієї мети і була спрямована робота служб та структурних підрозділів ЦРЛ у 2018 році.

 

Демографічна ситуація

Демографічна ситуація на сучасному етапі, як в цілому по регіону, так і в Борзнянському районі залишається несприятливою, як в кількісному відношенні (зменшення чисельності населення, надвисока смертність при низькій народжуваності), так і в якісному (зниження очікуваної тривалості життя, демографічне старіння, зростання захворюваності всіх категорій населення).

За даними головного управління статистики у Чернігівській області чисельність населення в районі на 01.01.2018 року становила 30644 осіб, в т.ч. міського – 9,8тис. – 32,2%, сільського – 20,8тис. – 67,8%. Чоловіки складають 13,8 тис. або 45,1% населення, жінки – 16,8 тис. або 54,9% населення. Жінок фертильного віку - 5,9 тис. або 35,3% всього жіночого населення, дітей від  0  до 17 років включно – 4551 або 14,8% населення району.

Статева структура обумовлена перш за все різним рівнем смертності серед чоловіків та жінок, на що впливають як біологічні, так і соціальні чинники.

За звітний період в районі живими народилося 132 немовлят, це на рівні аналогічного періоду минулого року. Померло 684 особи (2017 рік – 721).  Показник народжуваності становить 4,3, а смертності відповідно  22,3 на 1000 населення, тобто смертність в 5,2 рази перевищує народжуваність. Внаслідок такої ситуації природний приріст населення по району залишається від’ємним і становить 18,0.

Рівень загальної смертності  за 2018 рік дещо зменшився на 3,5%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Структура смертності за причинами у звітному році  не змінилася: на І місці за кількістю смертних випадків стоять серцево-судинні захворювання – 75,9%, за ними у відповідній послідовності ідуть злоякісні новоутворення – 9,9% та травми, отруєння, нещасні випадки – 4,8%. На ІV місці причин смерті – симптоми, ознаки, неточно визначені стани (в т.ч. старість) та хвороби органів дихання – по  2,8%.

Висока смертність від серцево-судинних захворювань залишається на сьогодні досить серйозною проблемою. В структурі причин смерті від хвороб системи кровообігу найбільшу частку становить  ішемічна хвороба серця – 88,1%.

Показник смертності осіб працездатного віку також зменшився на 13,8% і становить 5,6 на 1000 осіб даного віку. Змінилася також і структура причин смерті працездатного населення: найбільше помирали від хвороб системи кровообігу – 31,8% (в 2017 році на І місці були травми), ІІ місце посідають у звітному році – травми – 20,0%, ІІІ місце –  злоякісні новоутворення  – 18,8%, а  ІV місце в 2018 році посіли хвороби органів дихання (в т.ч. пневмонії) ( в 2017 році – інфекційні хвороби (туберкульоз).

У віковій структурі померлих діти до 17 років складають – 0,29%                 (2 дітей), особи працездатного віку – 12,4% (85 осіб), особи  60 років і старше – 87,3% (597 осіб).

За місцем смерті кількість померлих розподіляється таким чином: в стаціонарі померло –15,2%, на дому – 77,2%, в іншому місці – 7,6%.

 

Мережа медичних закладів, медичні кадри,

матеріально-технічна база

 

Стаціонарну медичну допомогу населенню у звітному році надавала ЦРЛ на 165 ліжок та на первинному – КНП Центр ПМСД зі структурними підрозділами – 10  АЗПСМ та 29 ФАПів, ФП.

В охороні здоров’я району станом на кінець звітного року працювало 55 лікарів та 214 середніх медичних працівників. Рівень забезпеченості медичними кадрами по району складає: лікарями – 17,9, середнім медичним персоналом – 69,8 на 10 тис. населення (в 2017 році ці показники становили відповідно 20,1 та 70,9).

На початок 2018 року по ЦРЛ зареєстровано 59,75 посад лікарів, зайнято – 49,25 посад. Процент укомплектованості посад лікарів становить – 82,4%, фізичними особами штатні посади укомплектовані на 63,6%. Штатних посад середніх медичних працівників по ЦРЛ було зареєстровано – 138,75, зайнято – 134,75 посад. Процент укомплектованості посад середнього медперсоналу становить – 97,1, а  фізичними особами відповідно – 92,9.

По ЦРЛ вакантні посади терапевта, отоларинголога, хірурга проходять інтернатуру 3 лікарів за спеціальністю: „стоматологія‟ – 2,  „неврологія‟ – 1.

Питома вага атестованих лікарів в ЦРЛ – 75,6%,  а середнього медичного персоналу – 51,0%.

На утримання ЦРЛ за 2018 рік було фактично використано 27582,4 тис. грн. бюджетних коштів, в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями – 21456,6тис.грн. (77,8%), енергоносії – 3771,3тис.грн. (13,7%), харчування – 244,5тис.грн. (0,9%), медикаменти – 1385,5тис.грн. (5,0%). По ЦРЛ залучено позабюджетних коштів на суму 765,2 тис. гривень, по району – 1409,2 тис.грн. Витрати бюджетних коштів в розрахунку на 1 мешканця по ЦРЛ зросли на 12,9% і складають 900,1 грн. проти 797,1грн. в 2017 році. На безкоштовне та пільгове амбулаторне лікування хворих (в т.ч. інсулін)  фактично використано коштів – 947,7 тис.грн. Витрати на харчування на 1 ліжко-день  майже на рівні 2017 року і склали в звітному році 4,69грн. проти 4,64грн. в 2017 році,  на медикаменти також витрати зменшились і складали на 1 ліжко-день 8,41грн. проти 10,21грн. в минулому звітному році.

З метою поліпшення матеріально-технічної бази в 2018 році в ЦРЛ проведена заміна вікон поліклінічного та терапевтичного корпусів на пластикові за рахунок отриманої субвенції із державного бюджету в розмірі 1905,2тис.грн. та 23,0 тис.грн. із місцевого бюджету.

 

Поліклінічна допомога

 

У 2018 році прийом хворих до лікарів в поліклінічному відділенні здійснювався за 15-ма спеціальностями – 23 лікарів.

За  2018 рік до лікарів поліклініки зроблено 81,5 тис. відвідувань, що на 14,8% менше минулого звітного року і складає в середньому на 1 лікаря за 1 робочий день – 14,0 (2017 рік – 16,0).

На диспансерному обліку на кінець звітного року перебувало 850 хворих на цукровий діабет, в т.ч. 3 дітей, вперше зареєстровано 60 випадків цукрового діабету. Показник поширеності складає 2773,8 (2017р. – 2667,1), а захворюваності – 195,8 на 100 тис. населення (2017р. – 223,8). Отримують інсулін в районі 157 хворих, в т.ч. 3 дітей.

Епідемічна ситуація щодо туберкульозу в районі залишається нестабільною.  Показник захворюваності туберкульозом (всі форми) зменшився на 18,9% в порівнянні з 2017 роком і становить 75,1 на 100 тис. населення (2017 рік – 92,7).

Вперше захворіло на активний туберкульоз 23 осіб, в т.ч. 1 випадок позалегеневого туберкульозу. При профілактичних оглядах виявлено лише 4 хворих на туберкульоз або 17,4%.  Серед вперше виявлених хворих на туберкульоз легень 14 або 63,6% – бактеріовиділювачі та 100,0%  пенсіонери та непрацюючі працездатного віку, тобто малозабезпечені верстви населення.

Смертність від туберкульозу в районі зменшилась на 49,2%  і становить 6,5 на 100 тис. населення, померло 2 особи (2017 рік – 4 особи).

Профілактичними оглядами на туберкульоз методом флюорографії охоплено 9370 населення, показник складає 348,9 на 1000 населення 15 років і старше. 2261 дітей оглянуті на туберкульоз методом туберкулінодіагностики, показник становить 781,3 на 1000 дітей до 14 років (2017р. – 880,9).

В клініко-діагностичній лабораторії ЦРЛ проводиться мікроскопія мазка мокротиння на виявлення мікобактерій туберкульозу. За звітний період проведено 75 діагностичних бактеріоскопій, виявлено 6 позитивних результатів або 8,0% (2017 рік – 6,8%).

Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію в районі зменшився  на 32,0% і складає 26,1 на 100 тис. населення (2017 рік – 38,4). Офіційно зареєстровано 57  ВІЛ-інфікованих, в т.ч. з вперше в житті встановленим діагнозом – 8.  У віковій структурі вперше ВІЛ-інфікованих – 3 або 37,5%   діти віком 0-14 років, 4 або 50,0% – особи молодого  працездатного віку  25-49 років включно та 1або 12,5% – особи  50 років і старші.  По статі вперше захворівших на ВІЛ-інфекцію чоловіки складають - 75%, мешканці села – 62,5%. Структура шляхів передачі ВІЛ-інфекції серед вперше виявлених: 62,5% – статевий шлях та 37,5% – від ВІЛ-інфікованої матері до дитини.

За даними первинного сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції за звітний період  обстежено 1553 осіб або 5,1% населення, виявлено 10 позитивних результатів. Осіб із груп ризику обстежено – 307 або  19,8% від усіх обстежених (2017р. – 26,0%).

Як і в попередні роки, онкоепідемічна ситуація в районі  характеризується не тільки високим рівнем захворюваності, смертності від раку, але й значною кількістю хворих, виявлених у занедбаних стадіях.

За звітний рік зареєстровано 111 первинних випадків злоякісних новоутворень, показник захворюваності становить 362,2 на 100 тис. населення (2017 рік – 438,1). Показник онкозанедбаності (ІVст.) у звітному році становив -  19,8% (2017 рік – 23,3%). Дорічна летальність серед первинно взятих в попередньому році  складає 31,4%, що на рівні показника минулого звітного року. При профілактичних оглядах виявлено 21або 18,9% хворих із онкопатологією, що також на рівні показника минулого року. Впродовж останніх  років в районі залишається високим показник занедбаності  (ІІІст.) по візуальним формам онкозахворювань і становить 18,5% при орієнтовному рейтинговому – 5,0% (2017 рік – 14,7%). Отже, якість профілактичних оглядів та онконастороженість залишаються першочерговими завданнями в роботі лікарів при зверненні пацієнта за допомогою незалежно від рівня її надання.

В районі  функціонують стаціонарзамінюючі технології, всього 86 ліжок, в т.ч. 3 ліжка при поліклініці ЦРЛ. За звітний період на ліжках денного стаціонару лікарями-спеціалістами ЦРЛ проліковано 119 хворих або 4,2% від усіх пролікованих на ліжках денного стаціонару (2017 рік – 10,1%). Найбільше лікувалося хворих на ліжках денного стаціонару поліклініки у лікаря-невропатолога – 59,6%,   хірургів, травматолога – 20,2% та дерматолога-15,1%. Середній термін лікування  на ліжках денного стаціонару по ЦРЛ – 5,2 днів (2017р. – 7,5 днів).

 

Медична допомога жінкам та дітям

 

Одним із пріоритетів розвитку медичної галузі є охорона здоров’я дітей та жінок.

У 2018 році показник немовлячої смертності в районі складає 7,6 на 1000 живонароджених, що на 49,7% менше показника 2017 року.

Зареєстровано 1 випадок смерті немовляти в пологовому відділенні ЦРЛ.

Причина смерті малюка: Синдром дихального розладу. Вроджена вада серця. Внутрішньо-утробна інфекція.

За звітний період зареєстровано 1 випадок смерті дитини старше1-го року. Причина смерті: нещасний випадок „Механічна асфіксія через утоплення у воді‟.

Показник первинної дитячої інвалідності за звітний період зріс на 27,2% і складає 35,2 на 10тис. дітей (2017 рік – 25,6). Вперше визнано інвалідами в дитячому віці – 16 дітей. В структурі дитячої інвалідності: 7 випадків – 43,7% вроджені аномалії, 3 випадки – психічні розлади – 18,7%, 2 випадки - 12,5% - хвороби нервової системи  та по 1 випадку по 6,25% –   хвороби вуха, кістково-м’язевої, сечостатевої системи та наслідки травм.

За даними акушерсько-гінекологічного кабінету поліклініки охоплено раннім наглядом 92,5% вагітних по району, що майже на рівні показника 2017 року.

Гінекологічних хворих оздоровлено – 89,1% (2017 рік – 81,1%). За 2018 рік в стаціонарі прийнято 84 пологи, це на 7 пологів менше, ніж в 2017 році.

Випадків материнської смертності у звітному році не зареєстровано, однак маємо 2  випадки  мертвонародження та 1 випадок ранньої неонатальної смертності, показник перинатальної смертності становить – 35,3 на 1000 народжених живими та мертвими.

Профілактичними онкооглядами охоплено в 2018 році  57,3% жінок району, що на 4,6% менше показника минулого звітного року. Обстежено цитологічно від оглянутих – 41,9%, а від підлягаючих оглядам – 24,1% жінок, показники 2017 року відповідно 43,6% та 27,0%.   При профілактичних оглядах жінок виявлено – 22,0% патології, в т.ч. передракової патології по цитології – 1,1% (2017 рік – 0,9%).

 

Використання ліжкового фонду

 

У звітному році ліжковий фонд ЦРЛ становив 165 ліжок, показник забезпеченості ліжками на 10 тис. населення складає 53,8 при орієнтовному нормативному – 60,0.

Показник роботи ліжка є одним з найважливіших критеріїв обсягу діяльності стаціонару та ефективності використання його ліжкового фонду. На жаль, у звітному році показник зайнятості ліжка по ЦРЛ, не виконаний і становить 315,3 дні при оптимальному 340,0 днів. В стаціонарі проліковано 5208 хворих, що на 121 хворого менше, ніж в 2017 році.

У звітному році лише кардіологічні, інфекційні  для дорослих, хірургічні та неврологічні ліжка працювали при повному навантаженні, навіть з перевантаженням, решта профілей ліжок стаціонару працювали з недовантаженням.

Середня тривалість перебування хворих на ліжку по ЦРЛ залишилась майже на рівні минулого звітного року – 10,0 днів (2017р. – 10,1 днів), дещо перевищують середні по лікарні терміни перебування на хірургічних – 11,0 днів, травматологічних-12,5 днів та ліжках патології вагітності – 20,0 днів.

Показник летальності в стаціонарі становить 0,5% (2017р. – 0,6%). У відділеннях ЦРЛ померло 89 хворих (2017 рік – 93), в т.ч. по реанімації – 62 або 69,7%.

Показник додобової летальності у звітному році зріс на 28,6% і становить 0,09% до поступивших та виписаних хворих в ЦРЛ (2017р. – 0,07%). В першу добу померло 5 хворих, госпіталізованих в терміновому порядку. В структурі додобової летальності найбільшу частку складають травми – 60%  або 3 випадки та 2 випадки - хвороби системи кровообігу (інфаркт міокарду, ішемічний інсульт) – 40%.

Госпітальна захворюваність за звітний період становить – 16326,2 на 100 тис. населення (2017 рік – 16728,5). В структурі госпіталізованих хворих серед дорослих за класами хвороб І місце посідають хвороби системи кровообігу – 35,4%, ІІ місце – хвороби органів дихання – 12,5%, ІІІ місце – хвороби нервової системи – 9,6% та ІV місце хвороби сечостатевої системи – 8,8%. Серед причин госпіталізації дітей на І місці – хвороби органів дихання – 53,7%, на ІІ – інфекційні та паразитарні хвороби (в т.ч. кишкові інфекції) – 12,3%, на ІІІ – хвороби органів травлення – 11,5% та на ІV – травми – 6,2%.

В стаціонарі проліковано 22 хворих з ГІМ та 71 хворих з інсультами, показники госпітальної захворюваності становлять відповідно 8,9 та 27,2  на 10 тис. дорослого населення. Госпітальна летальність від інсультів складає 45,1%, а від ГІМ – 9,1%.

Проведено розтинів в стаціонарі 25 або 28,12% від померлих (2017 рік – 32,2%). Відсоток розбіжності між клінічними і патолого-анатомічними  діагнозами в стаціонарі складає 7,1%.

 

Хірургічна робота

 

У відділеннях хірургічного профілю за звітний рік обсяг оперативних втручань зменшився на 20,6%  і складає 466 проти 587 операцій в 2017 році. Оперовано 412 осіб, в т.ч. дітей віком (0-17 років) –  14 осіб або 3,4% (в 2017 році відповідно 508 осіб та 4,7%). Хірургічна активність по ЦРЛ складає 38,7%,  в т.ч. без абортів та вакуум-аспірацій – 34,9%. Після операції померла у звітному році 1 особа, в т.ч. від гострої хірургічної патології (проривна виразка шлунку).  Із 105 хворих, що доставлені в стаціонар із гострою хірургічною патологією,  прооперовані  42 або 40,0%, в т.ч. доставлені пізніше 24 годин від початку захворювання – 19 або 45,2%. 

В поліклінічному відділенні ЦРЛ кількість амбулаторних операцій також зменшилась на 1,1% і становить 1439 проти 1455 в 2017 році, показник  на 10 тис. населення – 469,6, по району – 479,7.  В структурі амбулаторних операцій по системах зріс обсяг втручань на органах зору на 15,2%  та на шкірі та підшкірній клітковині -  на 6,5%.

 

Робота параклінічних служб та діагностичних кабінетів

 

У 2018 році обсяг лабораторних досліджень зріс на 2,3%,  клініко-діагностичною лабораторією ЦРЛ виконано 331,2 тис. аналізів, в т.ч. 42,1% аналізів амбулаторним хворим. В структурі виконаних аналізів найбільшу частку складають загально-клінічні дослідження – 43,2%, гематологічні – 27,5% та біохімічні – 22,9%. Частота лабораторних досліджень амбулаторним та стаціонарним хворим за звітний період зросла та становить відповідно 170,8 на 100 відвідувань в поліклініці та вдома та 36,8  на 1 стаціонарного хворого (за 2017 рік ці показники відповідно 145,6 та 34,5).

В рентгенологічному кабінеті проведено 13,4 тис. досліджень, що на 7,3% більше, ніж в попередньому звітному році. В структурі рентгенологічних досліджень традиційно найбільшу частку складають рентгенограми – 92,5%, а найменшу - спеціальні дослідження – 0,02% . Показник виконаних рентгенологічних досліджень в поліклініці на 100 відвідувань зріс на 31,2% і складає 12,2, а на 1 стаціонарного хворого зменшився і становить 0,66 проти 0,68 в минулому звітному році.

В кабінеті функціональних досліджень кількість обстежень  зменшилась на 12,4% і складає 8,1 тис. Питома вага ЕКГ-досліджень становить 98,6%, у дітей до 17 років – 3,9%. Показник кількості функціональних досліджень в поліклініці на 100 відвідувань залишився  на рівні минулого звітного року і складає 4,33, а на 1 стаціонарного хворого навпаки зменшився з 0,9 до 0,87.

По фізіотерапевтичному кабінету у звітному році обсяг процедур зріс на 5,18% і становить 70,6тис. проти 67,2тис. в 2017 році. Відповідно зросли і показники  відпущених процедур на 100 амбулаторних відвідувань, включаючи хворих вдома та  на 1 стаціонарного хворого і складають відповідно 25,2 та 9,6.

В 2018 році зросла кількість відпущених процедур і по кабінету лікувальної фізкультури на 19,9% і складає 14,9 тис. процедур проти 12,4тис. в  2017 році.

По кабінету УЗД обсяг обстежень за звітний період зріс на 0,9% і становить 7414. Найбільша частка УЗД припадає на органи черевної порожнини – 56,0%, а найменша – на дослідження молочної – 0,22% та щитоподібної залози – 1,8%.

По ендоскопічному кабінету кількість досліджень щороку  зменшується і складає 318, що на 21,9% менше, ніж  в 2017 році.

Таким чином, як бачимо у   2018 році служби та підрозділи спрацювали більше з негативними показниками, хоча є і чимало позитивних моментів.

 

 

Завданнями на 2019 рік  залишаються:

 

- реорганізація ЦРЛ шляхом перетворення із комунальної установи в КНП;

- отримання ліцензії на медичну практику для КНП;

- ефективне використання ліжкового фонду та ресурсів на його утримання, оптимізація ліжкового фонду закладу;

 

 

 

- забезпечення надання якісної спеціалізованої допомоги населенню району з широким використанням  іноземних клінічних настанов на засадах доказової медицини та клінічних  маршрутів пацієнта;

- продовження пошуку додаткових джерел фінансування та ширше залучення позабюджетних коштів для зміцнення матеріально-технічної бази відділень лікарні.

 

 

 

 

 

Інформаційно-аналітичний відділ

Борзнянської ЦРЛ